Kontakta oss

Kontakta oss

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen. Kontakta oss på uppgifterna nedan eller fyll i kontaktformuläret.

Telefon: 0270-151 20
E-post: info@advokatlundquist.se

Dina personuppgifter

Söderhamn

Besöks- och postadress:

Västra Parkgatan 2, 826 31 Söderhamn

 

Bollnäs

Besöksadress: Långgatan 26, 1 tr. i Bollnäs 

OBS! Ev. post skickas till Söderhamn

Ljusdal

Besöksadress: Postplan 20 i Ljusdal

OBS! Ev post skickas till Söderhamn

Advokatbyrån Lundquist kontor i Edsbyn

Edsbyn

Besöksadress: Långgatan 7 i Edsbyn

OBS! Ev post skickas till Söderhamn

Allmänna avtalsvillkor

• Arvode
Advokatbyrån Lundquist AB har rätt till skäligt arvode för uppdragets utförande. Vid skälighetsbedömningen beaktas utöver nedlagd tid, uppdragets svårighetsgrad och komplexitet.

I separat uppdragsavtal anges det timarvode som gäller för uppdraget. Om angiven taxa överstiger rättsskyddstaxan debiteras klienten mellanskillnaden. Timarvodet är detsamma oavsett vem på Advokatbyrån Lundquist AB som utför åtgärd i uppdraget. Advokatbyrån Lundquist AB har rätt att justera angiven timkostnad per den 1 januari varje år utifrån av regeringen beslutad timkostnadsnorm. Advokatbyrån Lundquist AB har rätt att löpande anmoda klienten att erlägga förskottsbetalning för täckande av arvode och utlägg. Vid utebliven förskottsbetalning har Advokatbyrån Lundquist AB rätt att frånträda uppdraget. Advokatbyrån Lundquist AB har rätt att fakturera löpande eller debitera delarvode eller à conto. När uppdraget avslutas slutfaktureras klienten med avdrag för det klienten erlagt tidigare i uppdraget. Om rättsskyddsförsäkring endast ersätter del av fakturerat arvode ges Advokatbyrån Lundquist AB rätt att fakturera klienten resterande del.

Vid utebliven betalning enligt ovan har Advokatbyrån Lundquist AB rätt att frånträda uppdraget. Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

• Uppdrag
Advokatbyrån Lundquist AB accepterar uppdraget som ett uppdrag för advokatbyrån och inte för en enskild fysisk person. Undantag är de uppdrag där ombud utsetts genom offentliga förordnanden. För uppdraget utses en ansvarig jurist, men flera jurister kan komma att arbeta i uppdraget om detta bedöms lämpligt.

• Klagomål
Om missnöje föreligger med uppdragets utförande eller debitering kontaktas i första hand delägare på Advokatbyrån Lundquist AB. Skulle missnöje kvarstå efter sådan kontakt kan anmälan inges till Sveriges Advokatsamfund. Klienten kan då vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för prövning av arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Våra samtliga affärsområden

Vi hjälper till att hitta den bästa lösningen för just dig.